Tanzania
India
Uganda
Kenya

Purchase your GHG offsets from TIST small groups today. 
Kajumo Tree Growers. - Pictures
Group Name: Kajumo Tree Growers.
TIST Number: 2009UG85
Village: Migyera
Group Center: Kirima
Area: Kanungu

Grove Name: Ezra 01;   Date Picture Taken: 06 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ezra 01;   Date Picture Taken: 06 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Terza 02;   Date Picture Taken: 06 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Terza 02;   Date Picture Taken: 06 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Tereza;   Date Picture Taken: 05 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Tereza;   Date Picture Taken: 05 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anthony 01;   Date Picture Taken: 05 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anthony 01;   Date Picture Taken: 05 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ezra 01;   Date Picture Taken: 27 February 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ezra 01;   Date Picture Taken: 27 February 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Tereza;   Date Picture Taken: 27 February 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Tereza;   Date Picture Taken: 27 February 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anthony 01;   Date Picture Taken: 27 February 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anthony 01;   Date Picture Taken: 27 February 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Racheal k 01;   Date Picture Taken: 27 February 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Racheal k 01;   Date Picture Taken: 27 February 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Terza 02;   Date Picture Taken: 27 February 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Terza 02;   Date Picture Taken: 27 February 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ezra 01;   Date Picture Taken: 30 January 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Terza 02;   Date Picture Taken: 30 January 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Tereza;   Date Picture Taken: 30 January 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anthony 01;   Date Picture Taken: 30 January 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Racheal k 01;   Date Picture Taken: 30 January 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Racheal k 01;   Date Picture Taken: 23 February 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anthony 03;   Date Picture Taken: 23 February 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ezra 01;   Date Picture Taken: 23 February 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Terza 02;   Date Picture Taken: 23 February 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Tereza;   Date Picture Taken: 23 February 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anthony02;   Date Picture Taken: 23 February 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anthony 01;   Date Picture Taken: 23 February 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Terza 02;   Date Picture Taken: 29 August 2013;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Tereza;   Date Picture Taken: 29 August 2013;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anthony02;   Date Picture Taken: 29 August 2013;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anthony 01;   Date Picture Taken: 29 August 2013;   Picture Type: Trees

 

TIST - About

© I4EI info@i4ei.org

Data Last Updated: January 04, 2019

Content Last Updated: January 20, 2019